Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Novinky (archiv novinek)

8. 09. 2017 - Výměna hodiny plavání - Z organizačních důvodů se výjimečně přesouvá výuka plaveckého výcviku z úterý 19. 9. na středu 20. 9. 2017. Děkujeme za pochopení.
6. 09. 2017 - Noční stezka pohádkovým lesem -
5. 09. 2017 - Informativní schůzka ZUŠ A PLUS - Informativní schůzka pro rodiče dětí přihlášených (i pro další zájemce) do ZUŠ A PLUS se koná 7. 9. 2017 v 15:00 hod.

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace

Škola se nachází v malebném prostředí v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Její poloha nedaleko hlavní komunikace silniční i železniční ve směru na Frýdek–Místek a Český Těšín umožňuje docházku dětem nejen ze Stříteže, ale i z okolních obcí – Vělopolí, Ropice, Smilovic i Dolního Žukova

Od roku 2008 se v naší škole začalo vyučovat podle nového ŠVP "Buďme na sebe hodní". Výuka anglického jazyka probíhá od 3. ročníku. Žáci jsou ve všech předmětech klasifikováni známkami. Po ukončení 5. ročníku pokračují děti ve školní docházce v ZŠ v Hnojníku, v Českém Těšíně nebo v Třinci. ZŠ se ve zvýšené míře věnuje hudebním a výtvarným aktivitám. Jako reakci na alarmující nedostatečný pohyb a špatnou životosprávu dnešní mladé generace a jako prevenci proti těmto negativním dopadům moderní uspěchané doby vytváří škola nejrůznější projekty podporující zdravý životní styl (viz projekty), nabízí široký výběr zájmových kroužků. Kromě výchovně vzdělávací činnosti vytváří škola podmínky pro všestranný rozvoj dětí prostřednictvím široké nabídky kroužků, stejně jako umožňuje výuku katolického a evangelického náboženství formou výuky v nepovinných předmětech. Pro výuku žáků se specifickými poruchami učení a chování zajišťuje škola kvalitní reedukační péči pod vedením odborně způsobilých učitelů. Při výuce je využívána moderní audiovizuální technika a počítačová síť s připojením na internet.

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola úspěšně zapojila do projektu "EU peníze školám" pod názvem Učíme se interaktivně a hravě. Díky tomuto projektu jsme mohli, mimo jiné, vybavit dvě učebny interaktivními tabulemi. Výuka se tak stala pro naše žáky zajímavější, kvalitnější a zábavnější.Od září 2014 do července 2015 bude v ZŠ realizován projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně", podaný do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy č. 51, Ostravskou univerzitou v Ostravě, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a dalšími 49 základními a středními školami. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Ve školním roce 2011/2012 byla naše škola vybrána do projektu "Centrum podpory inkluzivního vzdělávání" zabývajícího se procesem zkvalitňování výuky a zvyšování míry zapojení všech žáků. Centra podpory inkuzivního vzdělávání nabízejí participujícím školám průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Více o projektu již brzy na našich stránkách v samostatném bloku...

Mateřská škola má v současné době 1 až 2 oddělení (viz organizace školního roku), učitelé pracují s dětmi dle rámcového vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“, který je inspirován projektem „Barevné kamínky“. Zvýšená pozornost je věnována rozvoji hudebních a pohybových schopností dětí, jakož i logopedické péči.

V roce 2007 byla dokončena modernizace všech subjektů školy (ZŠ, MŠ, ŠD
a ŠJ) dle příslušných hygienických norem – lavice, nábytek a další materiální vybavení. V blízkém okolí školy má škola možnost využívat sportovní multifunkční hřiště, a to jak ve výuce TV, tak i ve školní družině či mimoškolních aktivitách. Travnatý prostor v zahradě před budovou školy je zařízen průlezkami, pískovištěm, kolotočem, venkovním stolem pro stolní tenis a altánem s lavicemi a stoly sloužícím k relaxaci dětí a pro výuku v horkých letních dnech.

Máme velkou finanční i morální podporu Obce Střítež, která je zřizovatelem školy. Tradicí naší školy je již dlouholetá spolupráce také se SRPŠ a dalšími místními spolky a subjekty, jejichž akce pro děti napomáhají zkvalitnit a zpříjemnit výchovně vzdělávací program a obohacují život v obci - spolupráce se SRPŠ, spolupráce
s Mysliveckým sdružením Střítež – Vělopolí, spolupráce se Svazem zahrádkářů Střítež, spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů, spolupráce s místní knihovnou (více zde), spolupráce s Policií ČR, spolupráce s PPP v Třinci.

Spolu s dalšími ZŠ a MŠ Mikroregionu obcí povodí Stonávky se již několik let naše škola podílí na realizaci celoročního programu aktivit pro děti v oblasti sportu
a kultury s cílem porovnat schopnosti dětí a v neposlední řadě posílit pozitivní vztah dětí k obci a regionu. Patří k nim přehazovaná v Ropici, minikopaná ve Smilovicích, florbal v Třanovicích, vybíjená v Hnojníku, setkání divadel v Třanovicích, „Krajina kolem nás“ v Komorní Lhotce, „Rozvíjej se, poupátko“ ve Stříteži, atletický trojboj
v Dolních Tošanovicích, výměnné návštěvy MŠ za účelem poznání života a prostředí
v blízké MŠ (viz kalendář akcí).

Od roku 2002 organizuje naše škola pro zdejší region hudební (od roku 2004 také výtvarný) projekt „Rozvíjej se, poupátko“ s mezinárodní účastí dětí a profesionální porotou. Od školního roku 2008-2009 se naše škola zapojila do regionálního a environmentálního projektu vytvořeného Mgr. Petrou Huskovou pro školy MOPS "Putování s Pepíkem po Mikroregion obcí povodí Stonávky". K dalším projektům školy patří "Zpívající školička", "Zdravá škola" a "Děti zvířátkům" - podrobnější informace najdete na stránce projekty.

Přestože naše škola patří k malotřídním a má tedy omezené možnosti personální i finanční, vytváří pro své žáky podmínky srovnatelné s velkými školami (množstvím a kvalitou projektů školních, regionálních i evropských). Navíc, vzhledem k malému počtu žáků (ve srovnání s velkými školami) a zaměstnanců, nabízí dětem klidné, přátelské klima, rodičům a veřejnosti otevřenost a ochotu podílet se na společenském životě obce. Jako škola venkovského typu snadněji budujeme v dětech vztah k přírodě a zodpovědnost k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Výhodou malotřídní školy je také individuální přístup k žákům, navíc systém výuky podporuje a rozvíjí samostatnost žáků.

Ke správnému chodu stránek je potřeba Flash Player 8
Fotogalerie (další)

Den matek 2017 - čtenářský klub

Pěvecká a výtvarná soutěž "Rozvíjej se, poupátko" 2017


Anketa (další)