Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
ZŠ Střítež

Historie školy

Ve Stříteži existuje školství více jak 300 let. Zpočátku - již v l8. století - zde byla škola církevní, na kterou docházely i děti z neka-
tolických rodin. Kde stála původní školní budova, není již dnes přesně známo. Dochovaly se jen určité legendy, že stála v blízkosti dřevě-
ného kostelíka, postaveného v místě, kde se nachází bývalá budova polské školy. Stará dřevěná škola měla jen jedinou učebnu a nevelký byt pro učitele. V roce 1865 byly zahájeny stavební práce na výstavbě nové zděné budovy. Do provozu byla tato škola uvedena ke dni l. 9. 1866 a dostala název Katolická škola v Tříteži. Brzy byla přejmenována na školu Polska szkola ludowa a sloužila až do r. 1981.


K založení české školy ve Stříteži dochází teprve ve 20. letech minulého století. Chceme-li pochopit, proč tomu tak bylo, je potřeba si uvědomit, že v počátečním stadiu po vyhlášení ČSR v roce 1918 bydlelo v obci vlastně jen několik rodin hlásících se k české národnosti. Během následujících pěti let se rychle měnila situace a z české menšiny se stala většina, neboť jako úřední jazyk byl namísto německého zvolen jazyk český.

V souvislosti s novými podmínkami vzniká potřeba založit zde české školství, kterážto vznikla a byla uplatněna již v roce 1923. Ze strany nadřízených úřadů nebylo přímých námitek, a tak si zmíněný požadavek získal brzy patřičnou podporu. Založení české školy si vyžádalo úbytek dětí na polské škole, a proto okresní školní rada nařídila dnem l. 9. 1924 zrušení polské dvojtřídky s původním úmyslem - že uvolněná učebna poslouží českému vyučování v nově utvořené škole. Tento fakt však vyvolal silné emoce v řadách polských občanů, a tak se stalo, že obecní zastupitelstvo, v němž měla národnostní skupina Poláků většinu, neakceptovalo usnesení školní rady a z uvolněné učebny byl zřízen školní kabinet a schůzovací místnost obecního zastupitelstva. Po delších tahanicích byla česká strana nucena pro zajištění vyučování pronajmout si náhradní místnost, kterou neprodleně uvolnil ve své budově č. p. 26 občan Jan Kotajny.

Prvním zakládajícím řídícím učitelem na české škole byl mladý učitel Přemysl Micka, nar. roku 1900 v Praze na Žižkově. Do Stříteže byl přemístěn z Lazů, kde přechodně učil. Zpočátku fungovala škola provizorně jako jednotřídní s osmi postupnými ročníky a podle školní kroniky měla již ke konci školního roku 1924 - 25 přihlášeno celkem 44 žáků (stav žactva ve šk. roce 1924 - 1925). Protože do malé světničky se nemohli vměstnat všichni žáci najednou, byli rozděleni do dvou skupin, takže 1. až 3. ročník měl vyučování dopoledne, 4. až 8. ročník odpoledne. Vyučováno bylo podle osnov tzv. dělené jednotřídky. Žáků stále přibývalo, a proto ve školním roce 1925 - 26 byla škol rozdělena na dvě třídy. Druhým učitelem se stává Otakar Papež
z Kutné Hory.

Brzy vznikla potřeba vybudování nové školy. Slavnostní položení základního kamene se konalo 30. 10. 1927 (pamětní listina založení naší školy), dne 1. 9. 1928 byla předána do užívání a získala č. p. 108 (slavnostní otevření naší školy). K tomuto datu byla otevřena také mateřská škola, jejíž první pěstounkou byla Hedvika Kašková z Uherského Hradiště. Opatrovnicí dětí byla Anna Wojnarová. Ředitel školy pan Micka začal užívat služební byt, který byl součástí této budovy. Při anexi Těšínska
k Polsku v roce 1938 opouští ředitel Micka své působiště a odchází po l4 letech na jižní Moravu, kde se zapojuje do odbojové činnosti. Následkem toho byl v roce 1942 zatčen a na následky mučení v roce 1943 zemřel v internačním táboře v Brně.

Brzy po likvidaci českého školství v roce 1938 se přestěhoval řídící polské školy Vilém Mandrysz do modernější české školní budovy, kde probíhalo vyučování v polském jazyce. Ale již za necelý rok dne 1. 9. 1939 je i tato škola likvidována a začalo se zde vyučovat německy až do fašistické kapitulace.

Po 2. světové válce přichází na zdejší školu nový ředitel Jan Morys z Kozlovic. Po r. 1945 se školou také úzce spolupracuje nově zřízena instituce - SRPŠ, v jehož předsednictví se vystřídal značný počet občanů - rodičů. Tato organizace úspěšně pracuje dodnes a je dobrým přínosem při práci a činnost MŠ a ZŠ ve Stříteži.

V tomto příspěvky byly použity úryvky z kroniky obce Střítež, kterou píše pan Gustav Przeczek

Ke správnému chodu stránek je potřeba Flash Player 8
Fotogalerie (další)

Den matek 2017 - čtenářský klub

Pěvecká a výtvarná soutěž "Rozvíjej se, poupátko" 2017


Anketa (další)