Danh mục: Tiểu học

Giáo dục tiểu học là giao đoạn đầu tiên của giáo dục bắt buộc. Nó theo sau giáo dục mần non. Tiểu học cũng là nơi đầu tiên dạy trẻ biết về kiến thức.